top of page
Foo'Dee foodee brunch ontbijt apero lunch diner dinner vegetarisch sharing dessert foodsharing mocktail trouwfeest communie doop receptie babyborrel bruiloft pensioen comfortfood walking dinner homemade menu huisgemaakt

ALGEMENE 

VOORWAARDEN

Op zoek naar onze Privacy & Cookies verklaring? Klik hier

Dit zijn de algemene voorwaarden van Horeca onderneming Foo’Dee (traiteur – homecooking) met maatschappelijke zetel te Tienen en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0724.582.773 

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

 

ARTIKEL 2 – OFFERTES

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 14 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Twee dagen voor de vervaldag van de offerte krijgt de Klant van ons een herinnering in de mailbox. Wanneer de Klant uiterlijk op de vervaldag van de offerte niet bevestigd heeft, door de offerte ondertekend terug te sturen, wordt de datum terug vrijgegeven voor andere klanten.

Wijzigingen in het aantal gereserveerde personen en/of annulatie:

Het effectief aantal gereserveerde personen kan uiterlijk tot 14 dagen voor de aanvang kosteloos aangepast worden door de Klant, indien deze aanpassing minder dan 20% van de deelnemers bedraagt. Vanaf 10 dagen voor aanvang wordt per geannuleerde persoon a rato van de helft van de totale kostprijs aangerekend, indien deze minder dag 20% van de deelnemers bedraagt. Bij het overschrijden van 20% wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Evenals bij het annuleren van minder dan 7 dagen vooraf.

 

ARTIKEL 3 – ALLERGENEN

Vanaf 13 december 2014 geldt de nieuwe Europese allergenenwetgeving.  Die legt aan alle sectoren op dat de allergeneninformatie moet worden meegedeeld.  Foo’Dee beschikt over allergenenlijsten. Op verzoek van de klant kan deze informatie besproken worden. De klant dient Foo’Dee op de hoogte te stellen indien er intolleraties zijn, enkel zo kan er rekening mee gehouden worden en zullen er kosteloos aanpassingen in de gerechten gedaan worden. Foo’Dee kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de klant een allergische reactie ontwikkeld op één van de ingrediënten.

 

ARTIKEL 4 – PRIJS EN BETALING 

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte. 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt.

Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

Bij niet betaling zal het bedrag van het factuur van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verwijlinteresten opbrengen ten belope van 12% per jaar tot en met de algehele afbetaling.

Indien onze facturen onbetaald blijven na een termijn van een maand, zal ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling een bijkomende vergoeding van 5% van het bedrag verschuldigd zijn met een minimum van €50

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

 

ARTIKEL 5 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

 

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

 

ARTIKEL 7 – VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

 

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

 

Tijdens de homecookings mag Foo’Dee gebruik maken van de keuken en alle materiaal dat aanwezig is. Foo’Dee engageert zich ertoe om dit in oorspronkelijke staat achter te laten op het einde van de opdracht.

Foo’Dee kan niet aansprakelijke gesteld worden bij het onopzettelijk beschadigen of vernielen van de keuken of materiaal, bij correct en normaal gebruik ervan.

Foo’Dee mag kosteloos water, elektriciteit en gas gebruiken die nodig zijn om de dienstverlening vlot te laten verlopen.

Foo’Dee zorgt voor borden, bestek en glazen, geen enkele partij kan aansprakelijk gesteld worden voor het onopzettelijk beschadigen of vernielen hiervan.

De klant zorgt voor de afvalverwerking.

 

 

ARTIKEL 9 - OVERMACHT

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

 

ARTIKEL 10 – NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

 

ARTIKEL 11 - BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

bottom of page